Chisokonezo cha Utatu
Chisokonezo cha Utatu

Chisokonezo cha Utatu

Index Yamalemba

    Genesis 1: 26
    Genesis 18: 1-3
    Genesis 18: 22
    Genesis 19: 24
    Eksodo 3: 2
    Eksodo 3: 14
    Eksodo 33: 11
    Numeri 12: 8
    Deuteronomo 4: 35
    Deuteronomo 6: 4 - SHEMA
    Deuteronomo 18: 15-18
    Deuteronomo 32: 39
    2 Samuel 7: 22
    1 Mafumu 1
    Salmo 2: 7
    Salmo 8: 5
    Salmo 16
    Salmo 22
    Salmo 49: 7
    Salmo 82: 6
    Salmo 110: 1
    Salmo 110: 5
    Miyambo 8: 22
    Miyambo 30: 4
    Yesaya 6: 8
    Yesaya 7: 14
    Yesaya 9: 6
    Yesaya 42: 8
    Yesaya 43: 11
    Yesaya 44: 6
    Yesaya 48: 11
    Yesaya 48: 16
    Daniel 3: 25
    Hoseya 13: 4
    Joel 2: 27
    Joel 2: 32
    Mika 5: 2
    Zakariya 2: 8-11
    Zakariya 12: 10
    Malaki 2: 10
    Malaki 3: 1

    Mateyu 1: 23
    Mateyu 3: 16-17
    Mateyu 24: 36
    Mateyu 28: 19
    Mark 2: 7
    Mark 10: 18
    Mark 12: 28-34
    Luka 1: 76
    Luka 10: 18
    John 1: 1
    John 1: 15
    John 1: 18
    John 2: 19
    John 5: 18
    John 5: 23
    John 6: 38
    John 8: 58
    John 10: 30
    John 10: 33
    John 12: 41
    John 17: 3
    John 17: 5
    John 18: 6
    John 20: 28
    Machitidwe 2: 21
    Machitidwe 7: 59
    Machitidwe 13: 33
    Machitidwe 20: 28
    Aroma 9: 5
    Aroma 10: 13
    Aroma 14: 11
    1 Akorinto 8: 6
    1 Akorinto 10: 4  
    2 Akorinto 3: 17
    2 Akorinto 8: 9
    2 Akorinto 13: 14
    Aefeso 4: 4-6
    Afilipi 2: 6
    Afilipi 2: 9-11
    Akolose 1: 15
    Akolose 1: 16
    Akolose 2: 9
    1 Timothy 2: 5
    1 Timothy 3: 16
    1 Timothy 6: 14-16
    Tito XUMUMX: 2
    Ahebri 1: 1-2
    Ahebri 1: 2
    Ahebri 1: 3
    Ahebri 1: 5
    Ahebri 1: 6
    Ahebri 1: 7
    Ahebri 1: 8
    Ahebri 1: 10
    Ahebri 2: 7
    Ahebri 3: 5
    Ahebri 13: 8
    1 Peter 1: 1-2
    1 Peter 1: 11  
    2 Peter 1: 1
    1 John 3: 16
    1 John 5: 7
    1 John 5: 20
    Chivumbulutso 1: 17
    Chivumbulutso 2: 8
    Chivumbulutso 3: 14
    Chivumbulutso 21: 6
    Chivumbulutso 22: 9
    Chivumbulutso 22: 13

Zoona Zenizeni za Mulungu ndi Mwana Wake Yesu

O Webusayiti Yotani

Kuwonetsa Zonama Zonama

Ambuye Mulungu wathu, Ambuye ndiye m'modzi

Reference

  •  
  •